ਵੀਰਵਾਰ 14 ਮਈ 2020 ਤੋ 25 ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ।
ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਟਾਕਾਨਿਨੀ, ਉਟਾਹੂਹੂ, ਟੌਰੰਗਾ, ਐਵਨਡਿਲ, ਨੌਰਥ ਸ਼ੋਅਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਗੁਰਡੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਊਲਿਨ, ਕਰਾਇਸਚਰਚ ਸੰਗਤ ਲਈ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
• ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ, ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ (ਨਾਮ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਅਡਰੈਸ) ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ।
• ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ (ਸਮੇਤ ਐਤਵਾਰ) ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ 2 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ, ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
• ਅਜੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਸਿਰਫ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹੀ ਵਰਤਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹੇ ।
• ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਜੀ।
• ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ/ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਸਾਬਣ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਆਓ ਜੀ ।
• ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਇਮਿਊਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ।
25 ਮਈ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੋਲਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਊਜੀਲੂਡ ਚ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਾਂਗੇ।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਕ ਕਮੇਟੀਆਂ