ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਜੀਲੈਡ ਵਲੋ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਟੀਲੇਟਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੋਰੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।